कार्यक्षत्र

मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारी

प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम यस उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी