कामकाज गर्ने बारे- उपसचिव (प्रा.) ज. फ.

कामकाज गर्ने बारे- उपसचिव (प्रा.) जनरल फरेष्ट्री

प्रदेश नं ५, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुमा कामकाज गर्न खटाईेएका नेपाल वन सेवा, जनरल फरेस्ट्री समुह, रा.प. द्वितीय श्रेणीका उपसचिव (प्रा.) कर्मचारीहरुको विवरण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *