मन्त्रालयको आ.व. २०७५/७६ को प्रगति प्रतिवेदन

मन्त्रालयको आ.व. २०७५/७६ को प्रगति प्रतिवेदन


उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश नं. ५ को आ.व. २०७५/७६मा स्वीकृत बजेटको प्रगति विवरण

https://drive.google.com/file/d/1zZICvBXBazuZkL9-6nH4XR-YEUoA0O2u/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *