सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ सार्वजनिक निकायले उपदफा ३ बमोजिम आवधिक गरी स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना


सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ सार्वजनिक निकायले उपदफा ३ बमोजिम आवधिक गरी स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना-मिति २०७६-०४-२१

सूचनाको-हक  Download

चैत्र-प्रगति Download

२०७७ जेष्ठ मेडेपा प्रगति Download

२०७७ जेष्ठ महिनाको उद्योग प्रगती Download

मेडेपा प्रगति २०७७ प्रतिशतमा Download

२०७७ बैशाखसम्मको राजस्व उद्योग प्रगती Download

२०७७ वैशाख सम्मको राजस्व प्रगति Download

प्रदेश योजना ०७७ जेष्ठ Download

मेडेपा प्रगति २०७७ जेष्ठ Download

योजना प्रगति २०७७ जेष्ठ Download

बार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७७.७८ Download

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन (मितिः २०७७।०४।१८)Download

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *