सूचना

वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण सम्बन्धी उपकरण खरिदको सिलवन्दी दरभाउ आव्हानको विस्तृत सूचना

वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण सम्वन्धी उपकरण खरिदको सिलवन्दी दरभाउ आव्हानको विस्तृत सूचना

प्रदेशका जडिबुटी तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावारहरुको आर्थिक विश्लेषण सहित अध्ययन कार्यको प्रस्ताब आह्वानको मिति २०७७/१०/०५ मा प्रकाशित सूचना

प्रदेशका जडिबुटी तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावारहरुको आर्थिक विश्लेषण सहित अध्ययन गर्ने- सूचना

लुम्बनी प्रदेशमा जैविक विविधताको विद्यमान अवस्था र संरक्षणका प्रयासहरु सम्बन्धी विस्तृत अध्ययनको लागि प्रस्ताव अाह्वानको सूचना

लुम्बनी प्रदेशमा जैविक विविधताको विद्यमान अवस्था र संरक्षणका प्रयासहरु